Regulamin sklepu internetowego DolinaSnu.pl

(obowiązujący od 01.01.2023)

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dolinasnu.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
  3. Sprzedawca – Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21a/1, 11-500 Giżycko, NIP: 8451964796, kontakt@dolinasnu.pl, 537 469 517, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu, do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
  5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.dolinasnu.pl.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
  9. Serwis – strona internetowa, na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.dolinasnu.pl.
  10. Towar – rzecz ruchoma, produkt fizyczny.
  11. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne do pobrania lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
  12. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
  13. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
  14. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach serwisu.

 2. Postanowienia Ogólne
  1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres kontakt@dolinasnu.pl a także telefonicznie pod numerem 537 469 517.
  2. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu.
  3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  5. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.
  6. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
  7. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowi w szczególności sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
  8. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje różne typy poduszek – pod kręgosłup, szyję, głowę, między kolana i inne oraz produkty wspierające kręgosłup, materace, masażery.
  9. Informacje oraz opis oferowanych produktów Sklep zamieszcza na karcie każdego z produktów.
  10. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
  11. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu przypisany do Sklepu.
  12. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
  13. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 3. Opinie o produktach
  1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
  2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
  3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.
  5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
   • bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
   • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
   • przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego wpłynięcia na oceny produktu.
  6. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:
   • Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii
   • Porównania adresu IP użytkownika dodającego opinie z adresem IP Użytkownika który dokonał zakupu
   • Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika numeru zamówienia
   • Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Użytkownika linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie
   • Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Użytkownika.
  7. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
  8. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

 4. Warunki techniczne
  1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   • Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   • Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   • Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
   • w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,
   • aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,
   • dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.
   • W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
  2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

 5. Nieodpłatne usługi elektroniczne
  1. W ramach serwisu Użytkownik obecnie nie ma możliwość korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę, takich jak newsletter.

 6. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie sklepu dolinasnu.pl lub mailowo na adres kontakt@dolinasnu.pl.
  2. Wpisując swoje dane kontaktowe w trakcie składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na przestrzeni 7 dni w przypadku opuszczenia strony przed złożeniem zamówienia.
  3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
   1. Wyboru produktu lub usługi.
   2. Wyboru sposobu dostawy.
   3. Wyboru sposobu płatności.
   4. Zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności.
   5. Wyrażenia stosownych zgód.
   6. Potwierdzenia zamówienia.
   7. Płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności.
  4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
  5. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
  6. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik złożył zamówienia na produkt.
  7. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za produkt, spowoduje anulowanie zamówienia.
  8. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
   • Częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący produkt jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta.
   • Całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy produkt jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia.
  9. W przypadku braku towaru na magazynie, ale gdy towar znajduje się u producenta, użytkownik ma wciąż możliwość zamówienia produktu. O przewidywanym czasie doręczenia będzie poinformowany na stronie produktu. Użytkownik składając zamówienie na tak oznaczony produkt potwierdza swoją chęć oczekiwania na realizację. W dalszym ciągu przysługuje mu prawo anulowania zamówienia.
  10. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
   • Potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
   • Braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
   • Braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
  11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  12. W przypadku zamówienia złożonego w sposób wykorzystujący błędy stosowanego oprogramowania lub Sprzedającego, zastrzega on sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, o ile nie nastąpiła realizacja zamówienia.
  13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci potwierdzenia złożenia zamówienia lub w przypadku wyrażenia takiej chęci – w postaci faktury VAT 23%. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
  14. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
  15. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy, jeśli dostępny w serwisie, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@dolinasnu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  16. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu (jeśli dostępny), za pośrednictwem maila na adres: kontakt@dolinasnu.pl lub pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  17. W przypadku zakupu przez Użytkownika sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy chęci skorzystania z nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego który posiada. Zgłoszenia należy dokonać poprzez kontakt ze sklepem pisząc na adres e-mail kontakt@dolinasnu.pl. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy towaru, o ile jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co dostarczone towary.
  18. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów, sposobów płatności i sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.
  19. Po realizacji zamówienia klient może dostać email z prośbą o opinię na temat produktu. Jest to ostatnia wiadomość otrzymywana w związku z realizacją zamówienia.

 7. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy
  1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zawierają należne podatki.
  2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT.
  3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
  4. Sklep ma prawo do:
   1. Zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie.
   2. Wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu.
   3. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
   4. Wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
  5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
  6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski
   1. Płatność za pobraniem.
   2. Przelew elektroniczny.
   3. Płatność PayPal.
   4. Przelew tradycyjny bankowy.
   5. Płatność kartą kredytową/debetową:
    • Visa.
    • Visa Electron.
    • Mastercard.
    • MasterCard Electronic.
    • Maestro.
   6. Płatność BLIK.
   7. Płatność Google Pay.
  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Blue Media S.A. oraz Paynow.
  8. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.
  9. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
  10. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia formy „płatność za pobraniem” wobec Użytkowników, którzy nie odebrali kolejno dwóch przesyłek płatnych przy odbiorze. Odblokowanie tej formy zapłaty nastąpi po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, karta kredytowa/debetowa, płatność PayPal lub przelew tradycyjny bankowy.
  11. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  12. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.

 8. Terminy realizacji
  1. Dla każdego produktu przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki, to 2 dni robocze.
  2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
  4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument, może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
  2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
   • w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych
   • w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   • w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   • w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy
   • w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
   • dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
   • dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów
   • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
  5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej zgłaszając chęć odstąpienia od umowy na adres email kontakt@dolinasnu.pl
  6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  7. Sprzedawca z chwilą otrzymania i zapoznania się z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
  13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.
  15. Zwrot towaru następuje na adres: Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21A/1, 11-500 Giżycko.

 10. Reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z zawartą umową.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.
  4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.
  5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.
  7. Sklep internetowy pod adresem www.dolinasnu.pl nie daje gwarancji producenta na sprzedawane produkty.
  8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę lub naprawę,
   • Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę lub naprawę stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,
   • Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
   • Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową
   • Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.
  10. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
  11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta
  13. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@dolinasnu.pl
  14. Zgłoszenia można również składać pisemnie na adres: Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21A/1, 11-500 Giżycko.
  15. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
   • oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej)
   • numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie
   • przedmiot reklamacji
   • okoliczności uzasadniające reklamację
   • żądanie Konsumenta
  16. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
  17. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
  18. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.
  19. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.
  20. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 11. Dane osobowe i polityka cookies
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
  3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

 12. Zmiany w regulaminie
  1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu;
   • zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨ konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   • zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨ wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed zmianą Regulaminu.
  4. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

 13. Postanowienia końcowe
  1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
  2. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  7. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
   • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
   • Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

  Data publikacji regulaminu: 31.12.2022 r.

Regulamin sklepu internetowego DolinaSnu.pl

(obowiązujący do 31.12.2022)

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu.
  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dolinasnu.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
  3. Sprzedawca – Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21a/1, 11-500 Giżycko, NIP: 8451964796, kontakt@dolinasnu.pl.
  4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu, do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
  5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.dolinasnu.pl.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Konsument – przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  9. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
  10. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.dolinasnu.pl.
  11. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.

 2. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników, które stanowią w szczególności:
   1. Sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna.
   2. Założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna.
  2. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje różne typy poduszek – pod kręgosłup, szyję, głowę, między kolana i inne oraz produkty wspierające kręgosłup.
  3. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie www.dolinasnu.pl.
  4. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach produktowych serwisu (jeśli takowy istnieje), za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: kontakt@dolinasnu.pl lub pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  5. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
  6. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@dolinasnu.pl lub pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
  8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie sklepu dolinasnu.pl, mailowo na adres kontakt@dolinasnu.pl lub pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  2. Wpisując swoje dane kontaktowe w trakcie składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie 3 wiadomości e-mail w przypadku opuszczenia strony przed złożeniem zamówienia.
  3. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
  4. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
   1. Wyboru produktu lub usługi,
   2. Wyboru sposobu dostawy,
   3. Wyboru sposobu płatności.
  5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
  6. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
  7. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia.
  8. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu.
  9. Częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.
  10. Całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia, które jest dokonywane na życzenie klienta.
  11. W przypadku braku towaru na magazynie, ale gdy towar znajduje się u producenta, użytkownik ma wciąż możliwość zamówienia produktu. O przewidywanym czasie doręczenia będzie poinformowany na stronie produktu. Użytkownik składając zamówienie na tak oznaczony produkt potwierdza swoją chęć oczekiwania na realizację. W dalszym ciągu przysługuje mu prawo anulowania zamówienia.
  12. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
   1. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
   2. Braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
   3. Braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
  13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  14. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu po zapłacie. Wysyłana jest ona wyłącznie elektronicznie na adres email podany przy składaniu zamówienia.
  15. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
  16. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy, jeśli dostępny w serwisie, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@dolinasnu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  17. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu (jeśli dostępny), za pośrednictwem maila na adres: kontakt@dolinasnu.pl lub pod numerem telefonu +48 537 469 517.
  18. Po realizacji zamówienia klient dostanie email z prośbą o opinię na temat produktu. Jest to ostatnia wiadomość otrzymywana w związku z realizacją zamówienia.

 4. Warunki
  1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
  2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT.
  3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
  4. Sklep ma prawo do:
   1. Zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie.
   2. Wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu.
   3. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
   4. Wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
  5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
  6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski
   1. Płatność za pobraniem.
   2. Przelew elektroniczny.
   3. Płatność PayPal.
   4. Przelew tradycyjny bankowy.
   5. Płatność kartą kredytową/debetową:
    • Visa.
    • Visa Electron.
    • Mastercard.
    • MasterCard Electronic.
    • Maestro.
   6. Płatność BLIK.
   7. Płatność Google Pay.
  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Blue Media S.A. oraz PayPal.
  8. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
  9. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia formy „płatność za pobraniem” wobec Użytkowników, którzy nie odebrali kolejno dwóch przesyłek płatnych przy odbiorze. Odblokowanie tej formy zapłaty nastąpi po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, karta kredytowa/debetowa, płatność PayPal lub przelew tradycyjny bankowy.
  10. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru fizycznego.
  11. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.

 5. Terminy realizacji
  1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu lub do osobistego odbioru przez Użytkownika. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
  2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
  4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

 6. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument/Konsument – przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane indywidualnie dla Konsumenta/Konsumenta – przedsiębiorcy, wykonane na specjalne zamówienie.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email kontakt@dolinasnu.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
  4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
  5. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  6. Zwrot towaru następuje na adres: Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21a/1, 11-500 Giżycko.
  7. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta – przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument – przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.
  8. Konsument/Konsument – przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez Sklep do danego zamówienia, z wyłączeniem kosztów dostawy przesyłki zwrotnej. Koszty takiej przesyłki ponosi Konsument/Konsument – przedsiębiorca, chyba że Sklep umożliwi mu nadanie przesyłki zwrotnej na koszt Sklepu, w sposób sprecyzowany przez Sklep.
  9. Po upływie 14 dni wymaganych prawem, kupującym w sklepie internetowym pod adresem www.dolinasnu.pl przysługuje dalsze 16 dni na odstąpienie od umowy na zasadach opisanych powyżej.

 7. Reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres email kontakt@dolinasnu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Hubert Wyskwar Sprzedaż Online, Daszyńskiego 21a/1, 11-500 Giżycko wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
  4. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
   1. Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
   2. Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
  5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
  6. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.
  7. Sklep internetowy pod adresem www.dolinasnu.pl nie daje gwarancji producenta na sprzedawane produkty.

 8. Konto użytkownika w systemie
  1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym (który stanie się aktywny w przeciągu kilku miesięcy).
  2. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie.
  3. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
  4. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawca umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail: kontakt@dolinasnu.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 9. Warunki techniczne
  1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
   1. Aktywne konto poczty elektronicznej.
   2. Urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www.
   3. Akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
   4. Obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
  2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

 10. Dane osobowe i polityka cookies
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
  3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

 11. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  5. Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  7. W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w formie jednolitej.
  8. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez Serwis od dnia jego opublikowania.

  Data publikacji regulaminu: 23.05.2021 r.